CZ | EN

Chráníme před ničivými povodněmi

Chráníme před ničivými povodněmi

11. 7. 2019

Hodonínka, jejíž horní tok tvoří část historické zemské hranice Čech a Moravy, prošla kompletní revitalizací a zkapacitněním koryta vodního toku. Při extrémních povodních díky této stavbě už nebude docházet k ohrožení v obci Křtěnov  

Investor a správce vodního toku Hodonínka, Lesy České republiky s.p., ukončil úpravy koryta Hodonínky v obci Křtěnov. Hlavním důvodem úpravy koryta je, aby nedocházelo k dalším škodám na okolních nemovitostech, k podstatnému zvýšení eroze půdy a sesuvům břehů potoka, transportům půdy a následnému zanášení koryta toku. 

Nejúčinnější protipovodňová řešení jsou ta komplexní 

Vodní tok Hodonínka byl výrazně zkapacitněn na min. Q20 v délce 407 metrů. Pod dozorem společnosti AQUATEST a.s. došlo k odtěžbě dnového sedimentu a k rozšíření levého břehu s vytvořením bermy, která slouží k odvedení vod při vyšších průtocích a zároveň k přístupu do koryta. Šířka bermy je v rozmezí 2,5–6,5 metrů a šířka dna je v celé délce 1,7 metru se sklonem 4‰. Celkem se odtěžilo 3 280  m³ zemin a dnového sedimentu. Stabilizace kynety a svahu k bermě je provedena patkou z lomového kamene o hmotnosti 80–200 kg. V úsecích po přibližně 40 metrech bylo v korytě provedeno celkem 11 zajišťovacích prahů z lomového kamene hmotnosti 160–200 kg. Z důvodu sklonu a úpravy dna byl vybudován v úseku 13,310–13,315 kilometru vybudován drsný kamenný skluz mezi dvěma železobetonovými prahy. Tento drsný kamenný skluz byl vyskládán z lomového kamene na štět. Na stabilizaci kynety a svahu k bermě a zajišťovacích prahů a drsného kamenného skluzu bylo použito celkem 675 m³ lomového kamene.

Sanační práce a realizace následných protipovodňových opatření zabezpečí zhruba 11 budov a obyvatele obce Křtěnov i při extrémních povodních. Pomyslnou tečkou za stavbou bude srpnová kolaudace tohoto vodního díla.