CZ | EN

Sanace ekologické zátěže Skatulův Hliník, Frýdek–Místek

  • Domů
  • Aktuality
  • Sanace ekologické zátěže Skatulův Hliník, Frýdek–Místek

Sanace ekologické zátěže Skatulův Hliník, Frýdek–Místek

2. 8. 2019

Sanace 70 tisíc tun nebezpečného odpadu ze skládky Skatulův Hliník, která byla jednou z hlavních podmínek pro zahájení výstavby obchvatu města, se v jeho trase chýlí ke konci 

V trase obchvatu bylo odtěženo na 70 tisíc tun nebezpečného odpadu, výstavba rozestavěného obchvatu může pokračovat, ale práce na sanaci skládky tím nekončí. Na skládku o rozloze 4,5 hektaru se v minulosti odkládal průmyslový odpad z tehdejších Válcoven plechu. Jednalo se převážně o odpadní dehty a neutralizační kaly, což kontaminovalo zeminu a následně docházelo ke znečištění povrchových i podzemních vod. Nápravná opatření silně antropogenně postižené lokality zahájilo v září 2017 Sdružení S–G–A–Skatulův Hliník, tedy sdružení společností SUEZ, Geosan a AQUATEST.

Komplexní opatření pro ochranu zdrojů podzemních vod

Ukládané odpady způsobily znečištění anorganického charakteru podzemní vody, jak v prostoru vlastních skládek, tak v těsné blízkosti po směru proudění podzemní vody. Společnost AQUATEST připravila projektovou a legislativní část nápravných opatření včetně přípravy území samotného a sanuje znečištěné podzemní vody společně s průběžným monitoringem sanačního zásahu. Byly realizovány sanační vrty pro čerpání jak kontaminovaných podzemních vod, tak vod čerpaných z jímek těžebních výkopů, které jsou čištěné na speciálně navržené dekontaminační stanici. Součástí sanace je také průběžné vzorkování a monitoring kvality těchto vod. Pro intenzifikaci sanace a přehledu o distribuci znečištění podzemích vod byl realizován doplňkový průzkum, který spočíval ve vybudování průzkumných vrtů, které jsou začleněny do kontrolního a monitorovacího systému probíhající sanace.

Sanační opatření budou pravděpodobně ukončena v roce 2023

Ukončení sanace znečištěných podzemních vod odhaduje společnost AQUATEST v srpnu 2020, na kterou naváže tříletým postsanačním monitoringem. Sdružení S–G–A–Skatulův Hliník také dokončí celkovou rekultivaci lokality, kde by mělo být vysazeno na pět tisíc keřů a přes dva tisíce stromů. Dosavadní postup nápravných opatření shrnuje Karel Deutscher, náměstek primátora Frýdku–Místku: "Pro nás je důležité, že mizí tato ekologická závada. Obchvat města prochází samotnou skládkou a o to více se zvyšovala potřebnost skládku odtěžit a vyřešit co nejdříve. Pro nás je to obrovský kámen ze srdce." 

KOMPLEXNÍ SANAČNÍ ŘEŠENÍ EKOLOGICKÝCH HAVÁRIÍ
PRO OCHRANU ZDROJŮ PODZEMNÍCH VOD


Kontaminované podzemní vody jsou čištěny na speciálně navržené
dekontaminační stanici společnosti AQUATEST 

 
Sanace 70 tisíc tun nebezpečného odpadu ze skládky Skatulův Hliník se chýlí ke konci