CZ | EN

Nebezpečné azbestové zátěže

Nebezpečné azbestové zátěže

24. 3. 2020

Nebezpečných azbestových vláken, která se šíří do okolí ze starých staveb, nejsou cítit, vidět a případné karcinogenní onemocnění se neobjeví okamžitě, se bojí většina evropských států. Přesto v Česku převládá lhostejný přístup, podceňují se průzkumy objektů před plánovanými rekonstrukcemi a demolicemi, a sanace mnohdy neprovádí odborné společnosti.

O všudypřítomném azbestu hovoří odborníci společnosti AQUATEST, kteří zjistili kontaminaci azbestem u řady pražských základních a mateřských škol, u kterých byla zejména v minulých letech podceňována sanace tzv. boletických panelů, ale také třeba centrály evropské navigace Galileo v Praze, objektu Ministerstva financí nebo Velvyslanectví České republiky v Londýně. S kolegy ze společnosti Purum stojí za řadou realizovaných sanací azbestu po celé České republice.

Mnoho z nás si ani neuvědomuje, kde všude kolem nás se můžeme setkat s materiály obsahujícími azbestová vlákna. Ačkoli se jedná o přírodní látku, používanou v minulém století pro svoji nehořlavost, chemickou odolnost a schopnost tepelné i zvukové izolace, v současnosti je kvůli svým karcinogenním účinkům považována za jednu z nejvýznamnějších škodlivin, jimž může být člověk vystaven. Vdechování azbestových vláken rozptýlených v ovzduší může způsobovat nádorovité onemocnění dýchacích i jiných orgánů. Nebezpečné uvolňování vláken do vzduchu hrozí zejména při narušení azbestových materiálů lámáním, vrtáním, broušením či trháním, neodborné manipulaci s nimi a také při neodborně prováděné sanaci. 

>> V historickém centru Prahy se letos připravuje rekonstrukce Obchodního domu Kotva, luxusního československého obchodního domu otevřeného v roce 1975, která se neobejde bez odstranění azbestu. Čtěte více v březnovém vydání Vaše 1 na straně 15.

Záludností azbestu je, že vlákna nejsou cítit, vidět a případné onemocnění se neobjeví okamžitě

Nemoc se často projeví až za desítky let od doby, kdy mu byl člověk vystaven. Snad proto je mu v Česku věnováno tak málo pozornosti ze strany stavebních úřadů, stavebních a elektrikářských firem či obyčejných občanů, jako zadavatelů rekonstrukcí staveb. Nebezpečí se skrývá nejenom ve známých eternitových střešních krytinách, ale téměř každý z nás ve svém životě viděl pod zásuvkou, vypínačem nebo světlem, podložku obsahující azbest, která se běžně používala pod elektroinstalační prvky z důvodu zvýšení požární odolnosti. Je ironií osudu, pokud jsou v neazbestové budově odstraněny tyto materiály neodborně, může stavba nebezpečnými vlákny zamořit své okolí více, než stavba, která má ve svých konstrukcích azbestová vlákna, se kterými se při rekonstrukci nemanipuluje. Legislativa EU zabránila celoplošnému používání azbestů v Česku od roku 2005, přetrvávajícím problémem avšak zůstává zabudovaný azbest, který nadále degraduje v čase.

Nakládání s azbestovými odpady v Česku stále vykazuje řadu nedostatků

Jde především o nezodpovědný přístup původců azbestových odpadů, nedostatečný přehled o těchto azbestových zátěžích, v podstatě skrytých starých ekologických zátěžích, a následnou nedostatečnou kontrolu příslušných orgánů státní správy. Problémem je také nízká úroveň hlubších znalostí o azbestové problematice. I při maximálně citlivé sanaci azbestu prováděné specializovanou firmou, dochází při demontáži azbestových materiálů k uvolňování azbestových vláken. Ta ulpívají na pracovních oděvech, botách, rukavicích a dalších ochranných prostředcích, se kterými je následně zacházeno jako s nebezpečným materiálem obsahujícím azbest. Bez patřičných zkušeností, technického vybavení a pracovníků, důsledně dodržujících dané technologické postupy, nelze práce s azbestem provádět bezpečně.

Je věcí nás všech, abychom tento problém nenechávali bez povšimnutí a snažili se ho řešit tak, abychom žili a pracovali ve zdravotně nezávadném prostředí. Jestliže společně nebudeme přistupovat k azbestu svědomitěji a nebudeme si všímat zdánlivých maličkostí v podobě sousedovy střechy, kdy jsou eternitové šablony s obsahem azbestu neodborně odstraňovány a házeny přímo do kontejneru, nebo ještě hůře jsou renovovány drátěným kartáčem a opětovným nátěrem, nemůžeme čekat, že se bude snižovat koncentrace respirabilních vláken azbestu, například v našich školských zařízeních.

Podceňované jsou průzkumy objektů na azbest před plánovými rekonstrukcemi a demolicemi

Máme dlouholeté zkušenosti s určováním azbestových materiálů a následným sanováním objektů. Naše zkušenost nás přesvědčila, že se nikdy nelze spolehnout na dokumentaci o stavbě, existuje-li vůbec. Při stavbě budov byly často použity materiály, které byly zrovna v té době dostupné, nikoli ty, které byly uvedeny v projektu, a změna materiálu není v dokumentaci často zaznamenána. Před rekonstrukcí a demolicí budov je nezbytné přistoupit k průzkumu, kdy technik prozkoumá budovu a vytipuje riziková místa, kde by se azbest mohl vyskytovat. Technici společnosti AQUATEST provádějí exkluzivní terénní měření azbestu a jsou již na místě schopni zjistit přítomnost azbestu mobilním analyzátorem, odebrat vzorky a analyzovat je v akreditované laboratoři. Poučme se a pamatujme, že bez dostatku zkušeností a prokazatelných referencí nelze bezpečné sanace azbestových zátěží provádět.

Obraťte se na nás

Máme dlouholeté zkušenosti s určováním azbestových materiálů a následným sanováním objektů, od počátečních průzkumů, až po zajištění odborného odstranění azbestu