Člen skupiny
CZ | EN

Hydrogeologie, hydrologie a minerální vody

  • Domů
  • Služby
  • Hydrogeologie, hydrologie a minerální vody

Mapujeme a hledáme nové zdroje vody, chráníme jejich zásoby, projektujeme a provádíme vrty podzemních, minerálních i termálních vod, vytváříme matematické modely pro projekty vodohospodářského plánování a jsme odborníci na úřední měření průtoku vody

Poskytujeme široké spektrum služeb zaměřující se na veškeré činnosti související s podpovrchovou vodou a průzkumy geologické stavby území.

Mapujeme zdroje povrchových a podzemních vod, navrhujeme využívání a ochranu jejich zásob

Sledujeme a hodnotíme režimy povrchových a podzemních vod v dílčích i komplexních hydrogeologických strukturách z hlediska jakosti i množství ve vztahu k jejich zatěžování antropogenními vlivy. Pro státní i regionální vodohospodářské plány zpracováváme oceňování zásob podzemní vody, mapujeme zdroje, navrhujeme využívání a ochranu jejich zásob, provádíme bilance a rebilance.

Hledáme nové vodní zdroje

Po stanovení geologických či hydrogeologických podmínek území, předpokládaných omezení vyplývajících z následné ochrany zdroje či majetkoprávních vztahů, zpracujeme projekt prací a realizujeme hydrogeologický průzkum. Stanovíme využitelnou vydatnost zdroje, kvalitu vody a definujeme podmínky pro jímání zdroje včetně nutnosti stanovení ochranných pásem. Výstupem je zpráva o hydrogeologickém průzkumu, která je podkladem pro vydání povolení k nakládání s vodami a možnost následného využití vodního zdroje.

S ohledem na klimatické podmínky se soustředíme na vyhledávání vodních zdrojů v oblastech s nedostatkem pitné vody i mimo evropský kontinent, jako je Etiopie, Moldávie či Gruzie. V těchto regionech má společnost AQUATEST a.s. bohaté zkušenosti.

Minerální a termální vody v ochranných pásmech přírodních léčivých zdrojů a podzemních vod

Na základě hydrogeologických průzkumů projektujeme a provádíme vrty pro jímání termálních a minerálních vod, vrtů pro využívání podzemních vod pro pitné i průmyslové účely. Pomůžeme vám také s balneologickými studiemi a návrhy využívání ochrany zřídelních struktur nebo vyhledáváním a ověřováním zásob termálních vod v horninách.

Hydrogeologické, jímací, monitorovací vrty na povrchu i v podzemí

Vyznáme se v hydrogeologických průzkumných, jímacích a monitorovacích vrtech, stejně tak jako speciálních vrtech pro tepelná čerpadla, odplyňovacích vrtech na skládkách, nebo celé řadě vrtů prováděných v podzemních dílech od odvodňovacích po ventingové vrty. Provádíme a vyhodnocujeme také krátkodobé i dlouhodobé čerpací zkoušky a slug testy. Zajišťujeme vaše projekty od dohledu nad prováděním vrtných prací a vedení dokumentace po přebírky a komplexní vyhodnocení výsledků.

Provádíme inženýrskogeologické průzkumy

Pro potřeby investičních projektů provádíme inženýrskogeologické a hydrogeologické průzkumy na základě kterých zpracujeme studii geologických, geotechnických a hydrologických poměrů území pro následnou výstavbu budov, liniových či podzemních staveb. Z existujících geologických dat provádíme také kritické rešerše pro výběr lokality na umístění hlubinného úložiště radioaktivních odpadů.

V rámci našich hydrologických a hydrogeologických služeb zajišťujeme úřední měření, matematické modelování a širokou škálu ekologických služeb

Matematické modelování a GIS

Pro vaše projekty vytváříme matematické modely a mapové přílohy, včetně jedinečných informačních systémů na míru

Vytváříme matematické modely a mapové přílohy pro projekty vodohospodářského plánování, ochranu životního prostředí, včetně biologického hodnocení krajiny. Navrhujeme optimalizaci a ochranu jímání podzemních vod, simulujeme povodňové stavy a jejich prevenci, predikujeme šíření znečištění v horninovém prostředí a návrh jeho efektivního odstranění. Pro vodohospodářské a sanační projekty většího rozsahu vytvoříme informační systémy, které dokumentují všechna geologická, hydrogeologická a hydrochemická data před, v průběhu a po vlastním sanačním zásahu. Naše informační systémy umožňují automatickou transformaci dat v různých syntetických úrovních (GIS), export vybraných dat do matematických modelů ve zvoleném formátu a další funkce, zefektivňující řízení a vyhodnocování sanačních prací.

Úřední měření

Změříme průtok vody v prizmatických profilech i přírodních korytech vody a o výsledku vydáme Doklad o úředním měření

Společnost AQUATEST a.s. je držitelem autorizace k výkonu úředního měření průtoku vody a certifikátu způsobilosti České metrologické společnosti v oboru měření průtoku hydrometrováním. Na tomto základě jsme oprávnění provádět úřední měření průtoku, o jehož výsledku vydáváme Doklad o úředním měření, dokument charakteru veřejné listiny. Služby zajišťujeme v rámci legislativních požadavků zákona č. 254/2001 Sb.

Úřední měření průtoku

Úřední měření slouží ke stanovení či ověření průtoku v daném čase a místě. Měřící skupina společnosti AQUATEST a.s. stanoví průtok s rozšířenou nejistotou do 5 % v prizmatických profilech s volnou hladinou. Naším výstupem je Doklad o úředním měření.

Posoudíme funkčnost způsobilosti měřeného systému

Protokolem o kontrole funkční způsobilosti měřeného systému včetně Dokladu o úředním měření posoudíme, zda měrné systémy otevřených profilů splňují technické a metrologické požadavky na pracovní měřidla průtoku a proteklých objemů. Takto jsou posuzovány odtoky z čistíren odpadních vod, odtoky dešťových vod z průmyslových či logistických areálů.

Týdenní měření – určení objemu odtoku

Měření se provádí v případech bez instalovaného měřidla a slouží jako podklad k určení ročního objemu odtoku vzhledem k platnému povolení k vypouštění odpadních vod. Výstupem je Zpráva ke stanovení objemu odpadních vod, která může být doplněna Dokladem o úředním měření.

Měření průtoků v neprizmatických a přírodních korytech vody

Na základě jiných principů měříme také průtoky vody v neprizmatických, čí přírodních korytech – MF OTT pro, Steam-Pro ADCP či TQ – Tracer. Tyto principy umožňují měřit průtok i za podmínek nevhodných pro hydrometrování, a především měření ADCP je určeno pro měření povodňových stavů. Nejedná se pouze o vhodnou přístrojovou techniku, ale i o další vybavení a zkušenosti s měřením za nestandardních podmínek.

Ekologické služby

Posuzujeme, konzultujeme, bráníme vzniku závažných havárií a spolehnout se na nás můžete i v outsorcingu funkce podnikových ekologů a odpadářů

Provádíme ekologické audity za účelem stanovení ekologických rizik a splnění požadavků platné, případně připravované ekologické legislativy, které vyplývají pro zájemce o koupi podniku, pozemku případně jiné nemovitosti.

Zajistíme oznámení, dokumentaci a posudky pro územní plánování (SEA), investiční záměry a významné koncepce (EIA).

Konzultační podpora při zavádění EMS – ISO 14001, 18001.

Vypracování žádosti, spoluúčast při projednání žádosti s úřady, monitoring a analýzy vlastní akreditované laboratoře při zavedení Integrované prevence a omezování znečištění (IPPC).

Kompletní převzetí činností funkce podnikového ekologa a odpadáře, a to včetně veškeré odpovědnosti.

Hodnocení udržitelné výstavby budov dle vysokých standardů v oblasti navrhování ekologicky šetrných budov, BREEAM (BRE Enviromental Assessment Method)

Rozptylové studie a odborné posudky k znečištění ovzduší, hodnocení vlivů staveb jako zdrojů znečišťování ovzduší a jejich změn na okolní imisní situaci, jako podklad pro hodnocení předpokládaných vlivů plánovaných staveb na obyvatelstvo, popř. ekosystémy.

Základní i podrobné hodnocení rizika ekologické újmy pro posouzení, zda se na provozovatele vztahuje povinnost provést finanční zajištění pro provedení nápravných a preventivních opatření.

Prevence závažných havárií způsobených vybranými nebezpečnými chemickými látkami nebo chemickými přípravky.


Reference

Staráme se o vodní zdroje po celém světě

Rozvoj minerálních a termálních vodních zdrojů, Peru

Zdroje podzemních vod v povodí řeky Jemma, Etiopie – Hydrogeologické mapování aridních nížin a přilehlých částí náhorní plošiny západní Etiopie

Hydrogeologické a hydrochemické mapování, Etiopie

Hydrogeologické poměry povodí řeky Piura, Peru – Rebilance zásob podzemních vod

Zvýšení ochrany povodí řeky Labe – Hydrogeologický a inženýrskogeologický průzkum pro zvýšení ochrany městské zástavby hrázemi

Analýza charakteristik povodí řeky Vltavy – Horní Vltava, Berounka a Dolní Vltava –Posouzení dopadů lidské činnosti na stav podzemních vod

Zabezpečení vodní přehrady Suchomasty – Zabezpečení před účinky velkých vod a monitoring dnových sedimentů

Geologický průzkum pro hodnocení a zúžení lokalit vhodného území pro umístění hlubinného úložiště, Česká republika

Monitoring pohybu hladin a zajištění přenosu dat a informací, Ústecký kraj – Protipovodňová opatření

Hydrogeologický monitoring povrchových a podzemních vod v ČR ovlivněných činností polského hnědouhelného dolu Turow

Monitoring povrchových vod a ochrana před povodněmi v povodí řeky Reut, Moldávie

Varovný povodňový a monitorovací systém na řece Prut, Moldávie

Posílení připravenosti Gruzie na extrémní výkyvy počasí

Obnovení sítě monitorování množství a kvality podzemních vod, Gruzie

Návrh a testování sanačního opatření v areálu závodu Unipetrol, Litvínov a Spolana, Neratovice

Změna návrhu ochranného pásma I. stupně přírodního léčivého zdroje peloidu, Lázně Kundratice

Návrh ochranných pásem přírodního léčivého zdroje peloidu, Hamr na Jezeře

Výzkum možnosti minimalizace obsahů organických škodlivin ve zdrojích pitných vod, Krušné hory

Stanovení velikosti průsaků během povodně do chráněného území měst Lovosic, Ústí nad Labem a Děčín

Matematické modely proudění podzemní vody pro využívání vodních zdrojů, česko-saské pomezí

Rozvoj minerálních a termálních vodních zdrojů, Peru
Monitoring povrchových vod a ochrana před povodněmi v povodí řeky Reut, Moldávie
Zdroje podzemních vod v povodí řeky Jemma, Etiopie
Zvýšení ochrany povodí řeky Labe