Člen skupiny
CZ | EN

Karotáž

Zabezpečujeme komplexní geofyzikální měření nezbytné pro poskytování rizikových analýz, sanačních prací, postsanačních monitoringů, průzkumů pitných a minerálních vod, inženýrskogeologických průzkumů, kontrol technických stavů vrtů či indikací geotermálních energií

Šíří poskytovaných služeb, vyvinutými a patentovanými postupy, vysokou kvalifikací zaměstnanců a technickým a technologickým zázemím poskytujeme měření fyzikálních parametrů horninového prostředí, vrtné výstroje a kapalin vyplňujících vrt prostřednictvím přírodních i umělých fyzikálních polí.

Karotáž má velmi široké využití při řešení různých typů zakázek a ačkoli každý úkol vyžaduje individuální přístup, jsme schopni poskytnout informace, které jsou nezbytné pro stavebnictví, vodárenství, geologii a hydrogeologii.

Karotáž pro inženýrskou geologii

Výstupem karotáže je litologický profil, stupeň tektonického porušení hornin, mechanické vlastnosti hornin či nepropustnost těsnících stěn. Stanovíme úniky vody z přehradních děl, zkontrolujeme geotechnické práce na přehradách, kvalitu injektáží in-situ, prostorový průběh vrtů, detekujeme smykové plochy v oblastech sesuvů, zajistíme průzkum budoucích nebo stávajících těžebních prostorů uhlí, vápenců, kaolinu, bentonitu či písku.

Kontroly technického stavu vrtů a studní

Ověříme přítoky, provedeme vizuální kontroly stěny vrtu TV kamerou, zkontrolujeme proudění vody ve vrtu a funkčnost případné výstroje, kvalitu cementace a obsypu, stav perforace, kaverny za pažnicí, doporučíme další využívání zdroje a navrhneme případná nápravná opatření.

Karotáž pro rizikové analýzy, supervize a pro různé etapy sanačních prací

Stanovíme litologický profil, horizontální a vertikální proudění ve vrtu či směr horizontálního proudění, přetékání mezi propustnými polohami, koeficienty filtrace propustných poloh, zjistíme preferenční cesty proudění, odhadneme potenciální rizika a doporučíme další postup.

Průzkum minerálních a termálních vod, vyhledávání zdrojů pitné vody

Určíme přetékání mezi propustnými polohami a navrhneme výstroj vzhledem ke zjištěným propustným polohám, zjistíme hydraulické zkraty způsobené špatnou výstrojí a zaměříme se na litologický profil, horizontální a vertikální proudění ve vrtu.

Karotáž hlubinných vrtů pro geotermální energii

Stanovíme přesnou termometrii vrtu, litologický profil a proudění vody ve vrtu včetně stupně porušení hornin.


Reference

Staráme se o zákazníky v oblastech vodárenství, geologie, hydrogeologie a stavebnictví

REKONSTRUKCE SÍTĚ POZOROVACÍCH VRTŮ ČHMÚ – Zjišťování geologických, hydrogeologických poměrů a technického stavu celostátní sítě pozorovacích vrtů podzemních vod ČR

KAROTÁŽ PRO PRAŽSKOU PODZEMNÍ DOPRAVU – Karotáž ve fázi inženýrskogeologického průzkumu nových tras pražského metra

KAROTÁŽNÍ MĚŘENÍ VE VRTECH MINERÁLNÍCH VOD – Provádíme karotážní měření minerálních a termálních vod na řadě míst v České republice a zahraničí

KAROTÁŽ PRO STAVBU DÁLNIC A DÁLNIČNÍCH TUNELŮ – Karotážní data ve fázi inženýrskogeologického průzkumu pro budování dopravní infrastruktury

KAROTÁŽNÍ DATA DO CELOSTÁTNÍ DATABÁZE KAROTÁŽNÍCH DAT ČESKÉ GEOLOGICKÉ SLUŽBY – Dodáváme karotážní data z archívů existujících a již zaniklých firem

KONTROLY TECHNICKÉHO STAVU VRTŮ A STUDNÍ – Provádíme jak pro vodárenské společnosti, tak pro soukromé subjekty

VÝVOJ KAROTÁŽNÍ METODIKY PRO KONSTRUKCI HLUBINNÉHO ÚLOŽIŠTĚ JADERNÉHO ODPADU – Metodika identifikace a matematického modelování proudění a geochemické interakce v rozpukaném prostředí kompaktních hornin, Potůčky.

KAROTÁŽ PRO STAVBU ŽELEZNIČNÍCH TUNELŮ – Karotážní data ve fázi inženýrskogeologického průzkumu

ZJIŠŤOVÁNÍ PRŮSAKŮ VOD DO STAVEBNÍCH JAM A KONTROLA KVALITY INJEKTÁŽNÍCH PRACÍ – Zajišťujeme průsaky vod při budování inženýrských děl, vodních elektráren a přehradních nádrží

KAROTÁŽ PRO ÚČELY SANAČNÍCH PRACÍ – Zajišťujeme karotáže pro rizikové analýzy, supervize a různé etapy sanačních prací

KAROTÁŽ SKLÁDKY PRŮMYSLOVÝCH ODPADŮ – Norsko

REVIZE ZDROJOVÉHO VRTU PRO ZÁVOD KOFOLA – Rajecká Lesná, Slovensko

KAROTÁŽ VRTU PRO USAZENÍ GEOFONŮ V SEIZMICKY AKTIVNÍ OBLASTI – Studenec

KAROTÁŽ PRO ANALÝZU RIZIKA PRŮSAKU KONTAMINOVANÝCH VOD DO JÁMY VELKOLOMU – Důl Ležáky