Člen skupiny
CZ | EN

Karotáž

Zabezpečujeme komplexní geofyzikální měření nezbytné pro poskytování rizikových analýz, sanačních prací, postsanačních monitoringů, průzkumů pitných a minerálních vod, inženýrskogeologických průzkumů, kontrol technických stavů vrtů či indikací geotermálních energií

Šíří poskytovaných služeb, vyvinutými a patentovanými postupy, vysokou kvalifikací zaměstnanců a technickým a technologickým zázemím poskytujeme měření fyzikálních parametrů horninového prostředí, vrtné výstroje a kapalin vyplňujících vrt prostřednictvím přírodních i umělých fyzikálních polí.

Karotáž má velmi široké využití při řešení různých typů zakázek a ačkoli každý úkol vyžaduje individuální přístup, jsme schopni poskytnout informace, které jsou nezbytné pro stavebnictví, vodárenství, geologii a hydrogeologii.

Karotáž pro inženýrskou geologii

Výstupem karotáže je litologický profil, stupeň tektonického porušení hornin, mechanické vlastnosti hornin či nepropustnost těsnících stěn. Stanovíme úniky vody z přehradních děl, zkontrolujeme geotechnické práce na přehradách, kvalitu injektáží in-situ, prostorový průběh vrtů, detekujeme smykové plochy v oblastech sesuvů, zajistíme průzkum budoucích nebo stávajících těžebních prostorů uhlí, vápenců, kaolinu, bentonitu či písku.

Kontroly technického stavu vrtů a studní

Ověříme přítoky, provedeme vizuální kontroly stěny vrtu TV kamerou, zkontrolujeme proudění vody ve vrtu a funkčnost případné výstroje, kvalitu cementace a obsypu, stav perforace, kaverny za pažnicí, doporučíme další využívání zdroje a navrhneme případná nápravná opatření.

Karotáž pro rizikové analýzy, supervize a pro různé etapy sanačních prací

Stanovíme litologický profil, horizontální a vertikální proudění ve vrtu či směr horizontálního proudění, přetékání mezi propustnými polohami, koeficienty filtrace propustných poloh, zjistíme preferenční cesty proudění, odhadneme potenciální rizika a doporučíme další postup.

Průzkum minerálních a termálních vod, vyhledávání zdrojů pitné vody

Určíme přetékání mezi propustnými polohami a navrhneme výstroj vzhledem ke zjištěným propustným polohám, zjistíme hydraulické zkraty způsobené špatnou výstrojí a zaměříme se na litologický profil, horizontální a vertikální proudění ve vrtu.

Karotáž hlubinných vrtů pro geotermální energii

Stanovíme přesnou termometrii vrtu, litologický profil a proudění vody ve vrtu včetně stupně porušení hornin.


Reference

Staráme se o zákazníky v oblastech vodárenství, geologie, hydrogeologie a stavebnictví

Rekonstrukce sítě pozorovacích vrtů ČHMÚ – Zjišťování geologických, hydrogeologických poměrů a technického stavu celostátní sítě pozorovacích vrtů podzemních vod ČR

Karotáž metra IV C, Praha – Karotáž ve fázi inženýrskogeologického průzkumu trasy IV C pro zjištění tektonicky porušených zón, ocenění nebezpečí průsaků vody do tunelu metra během ražby, upřesnění geologické stavby a stanovení mechanických vlastností hornin

Karotáž v hlubokém vrtu minerální vody, Bulharsko – Aktuální zjištění technického stavu vrtu z důvodu výrazné snížení vydatnosti a teploty vody

Vývoj metodiky identifikace a matematického modelování proudění a geochemické interakce v rozpukaném prostředí kompaktních hornin, Potůčky

Zjišťování průsaků vod do stavební jámy a kontrola kvality injektážních prací, Bratislava

Karotáž skládky průmyslových odpadů, Norsko

Karotáž pro účely sanačních prací, Plzeň

Karotáž vrtu pro usazení geofonů v seizmicky aktivní oblasti, Studenec

Revize zdrojového vrtu pro závod Kofola, Slovensko

Karotáž pro analýzu rizika průsaku kontaminovaných vod do jámy velkolomu, Důl Ležáky

Karotáž ve fázi inženýrskogeologického průzkumu pro železniční tunely, Votice

Vytvoření databáze karotážních dat České geologické služby

Karotáž vrtu pro usazení geofonů v seizmicky aktivní oblasti, Studenec
Karotáž skládky průmyslových odpadů, Norsko
Revize starého vodárenského vrtu, Káraný