Člen skupiny
CZ | EN

Laboratorní služby

Široké spektrum kvalitních laboratorních služeb v oboru environmentálních rozborů, včetně akreditovaných odběrů a poradenství

Podílíme se na monitoringu složek životního prostředí v širokém typu matric. Spolehnout se na nás můžete v otázce rozborů všech typů vod, zemin, půdy, odpadů, paliv či azbestu ve stavebním materiálu a v ovzduší a v neposlední řadě i ve stanovení kanabinoidů v rozmanitých matricích. Provádíme také speciální analýzy organických látek, především pesticidů a farmak, zjišťujeme kontaminace ropnými látkami a těžkými kovy v různých matricích.

Akreditovaná a certifikovaná laboratoř společnosti AQUATEST a.s. patří mezi jedny z nejkomplexnějších laboratoří v oboru environmentálních rozborů. Řešíme pro vás problémy jak v klasické anorganické a organické chemii, tak v oborech speciální organické analýzy, mikrobiologie a radiologie. Jsme hrdi na kvalitně odváděnou práci postavenou na vlastních ověřených metodách, postupech a za použití nejmodernějšího technického vybavení.

Rozbory vody

Poskytujeme kompletní, chemické, fyzikální, radiologické a mikrobiologické analýzy všech typů vod, včetně stanovení pesticidních látek a farmak dle aktuálně platné legislativy ČR a vašich požadavků.

Víte, co znamenají naměřené hodnoty v pitné vodě?

Rozbory půdy, kalů, sedimentů a bioodpadů

Nabízíme rozbory půdy, sedimentů, kompostů a odpadů včetně hodnocení jejich nebezpečných vlastností. Zajistíme analýzy bioodpadů z kompostáren a bioplynových stanic, stejně tak jako provedeme rozbor kalu z čistíren odpadních vod, které jsou určujícím faktorem pro jejich další využití a nakládání s nimi.

Rozbory písku v pískovištích

Zajišťujeme mikrobiologický a parazitologický rozbor písku v pískovištích na venkovních hracích plochách včetně chemické analýzy zaměřené na obsah toxických kovů.

Rozbory zemin

Provádíme rozbory zemin u starých ekologických zátěží, kde stanovíme míru znečištění škodlivými látkami. Poradíme, jak naložit s výkopovými zeminami a stavebním materiálem na základě rozborů dle platné legislativy.

Rozbory půdního vzduchu

Postaráme se o odběr vzorků půdního vzduchu a stanovíme obsah látek možného znečištění. Výsledky pak slouží k vyhodnocení atmogeochemického průzkumu, či k posouzení rozsahu ekologických zátěží nebo k monitoringu stavu skládek a zajišťování případného úniku.

Rozbory odpadů

V rámci odpadového hospodářství analyzujeme vlastnosti pevných materiálů včetně základního popisu odpadu, stanovení obsahu rizikových látek a mikroorganismů a doporučíme možnosti dalšího využití, nebo ekologického odstranění odpadů.

Rozbory paliv

Stanovíme vlastnosti tuhých alternativních paliv, tuhých biopaliv, ale i paliv klasických, pevných a kapalných, které jsou klíčovým faktorem jejich využití a prokázání relevantních vlastností jako zdroje energie.

Ekotoxikologické testy

Ekotoxicita se zjišťuje ekotoxikologickými testy, při kterých je vybraný testovaný organismus za přesně definovaných podmínek vystaven působení testované látky. Reakce organismu na působení této látky (smrt, inhibice pohybu, růstu nebo naopak jeho urychlení) je porovnávána s kontrolním stanovením, které testovanou látku neobsahuje. Našimi akreditovanými metodami stanovíme komplexní účinky toxických látek na šesti druzích organismů, v souladu s platnou legislativou.

Stanovení azbestu

Zajistíme akreditované odběry a kvalitativní i kvantitativní určení azbestových a anorganických vláknitých částic v pevných vzorcích a v ovzduší. Exkluzivně provádíme akreditované terénní měření azbestu v pevných materiálech přenosným přístrojem microPHAZIR.

Rozbor kanabinoidů

Naše laboratoř stanovuje akreditovanou metodou GC/MS nejčastěji se vyskytující kanabinoidy v široké škále matric. Od přírodního rostlinného materiálu až po extrakty, kosmetické produkty ve formě olejů, mastí a dalších výrobků.

Proč a jaké analýzy v konopí a konopných produktech umíme zajistit?

Dokážeme mnohem víc…

Reagujeme na vaše požadavky a stále rozšiřujeme škálu reziduí pesticidů a farmak ve vodě i v zemině, máme akreditovaných více než 130 laboratorních metod a řadu postupů vzorkování a terénního měření.


Reference

Klademe důraz na individuální péči o každý váš vzorek

Český hydrometeorologický ústav

Letiště Praha a.s.

ČEZ a.s.

Seznam.cz, a.s.

Areál Spolana a.s. Neratovice

UNIPETROL a.s.

Havarijní služba hlavního města Praha

Lesy hl. m. Prahy


Kontakt

Přijedeme za vámi a odebereme vzorky kdekoliv po celé České republice, nebo pro vás máme připravena sběrná místa pro předání vzorků

PRAHA (Sídlo společnosti)

Geologická 4
152 00 Praha 5

Tel: (+420) 234 607 422LIBEREC

Husitská 133/49
460 07 Liberec 7

Tel: (+420) 485 152 611OLOMOUC

Legionářská 1319/10
772 00 Olomouc

Tel: (+420) 603 840 206

MNÍŠEK POD BRDY

Pražská 600
252 10 Mníšek pod Brdy

Tel: (+420) 603 570 960, (+420) 731 198 047ÚSTÍ NAD LABEM

Revoluční 1930
400 32 Ústí nad Labem

Tel: (+420) 737 216 182OSTRAVA

U Vodojemu 675/3
709 00 Ostrava

Tel: (+420) 596 114 002, (+420) 739 247 842


Kontaktujte naše laboratoře

Tel: (+420) 234 607 322
E-mail: laboratore@aquatest.cz

Informace pro zákazníky

Zakázkový list

Objednávka prací