CZ | EN

REVITALIZACE VODNÍHO TOKU HODONÍNKA, OBEC KŘTĚNOV

Revitalizace vodního toku Hodonínka

Lokalita:
Křtěnov 

Náš přístup: 
Revitalizace vodního tuku, která spočívá ve zkapacitnění koryta vodního toku, vybudování drsného kamenného skluzu, včetně železobetonových prahů, opevnění pat koryta a břehových hran záhozem z lomového kameniva. 

Sanační práce a následná komplexní protipovodňová opatření 

Hodonínka, jejíž horní tok tvoří část historické zemské hranice Čech a Moravy, prošla kompletní revitalizací a zkapacitněním koryta vodního toku. Hlavním důvodem úpravy koryta je, aby nedocházelo k dalším škodám na okolních nemovitostech, k podstatnému zvýšení eroze půdy a sesuvům břehů potoka, transportům půdy a následnému zanášení koryta toku.  

Vodní tok Hodonínka byl výrazně zkapacitněn na min. Q20 v délce 407 metrů. Pod dozorem našich specialistů došlo k odtěžbě dnového sedimentu a k rozšíření levého břehu s vytvořením bermy, která slouží k odvedení vod při vyšších průtocích a zároveň k přístupu do koryta. Šířka bermy je v rozmezí 2,5–6,5 metrů a šířka dna je v celé délce 1,7 metru se sklonem 4‰. Celkem se odtěžilo 3 280 m³ zemin a dnového sedimentu. Stabilizace kynety a svahu k bermě je provedena patkou z lomového kamene o hmotnosti 80–200 kg. V úsecích po přibližně 40 metrech bylo  v korytě provedeno celkem 11 zajišťovacích prahů z lomového kamene hmotnosti 160–200 kg. Z důvodu sklonu a úpravy dna byl vybudován v úseku 13,310–13,315 kilometru vybudován drsný kamenný skluz mezi dvěma železobetonovými prahy. Tento drsný kamenný skluz byl vyskládán z lomového kamene na štět. Na stabilizaci kynety a svahu k bermě a zajišťovacích prahů a drsného kamenného skluzu bylo použito celkem 675 m³ lomového kamene. 

Revitalizace vodního toku a protipovodňová opatření zabezpečí obec Křtěnov při povodních