CZ | EN

Úpravy pitných a procesních vod, čistírny odpadních vod

 • Domů
 • Služby
 • Úpravy pitných a procesních vod, čistírny odpadních vod

Odpovědně hospodaříme s vodními zdroji, moderními technologiemi na míru vaším potřebám projektujeme úpravny pitných i procesních vod a čistírny odpadních vod od návrhu technologií, projektové dokumentace, až po vlastní realizaci na klíč a samotný provoz

Úpravny pitných a procesních vod

Úpravny pitných a procesních vod zajišťujeme od návrhu technologií a projektové dokumentace, až po realizaci na klíč, a to jak pro zákazníky v municipální oblasti, tak v průmyslových, potravinářských či farmaceutických odvětvích

Naše technická řešení zohledňují také projekty rekonstrukcí, intenzifikací a optimalizací již existujících řešení. Všechny procesy úpravy vody probíhají pod kontrolou našich odborníků a pod přísným dohledem akreditované laboratoře. Poskytujeme komplexní služby v oblasti úpravy fyzikálně chemických parametrů a bakteriologického zabezpečení vody, až po dosažení požadované kvality vody. Takto upravená voda pak vstupuje do vlastního procesu. Vody provozní bývají využity jako surovina, chladící, oplachové a napájecí vody slouží pro výrobu páry. Jako zdroj jsou využívány vody povrchové, podzemní, mořské a brakické. Nezanedbatelnou součástí je produkce vody pitné a její dodávka ke spotřebiteli.

Klademe důraz na recyklaci vody a její maximální využití v různých stupních technologických kroků

Specializujeme se zejména na úpravu odpadních a procesních vod tak, aby mohly být vráceny zpět do procesu a opětovně využity jako zdrojové vody. Úpravny vod navrhujeme v duchu moderních trendů a technologií, především s přihlédnutím na ekologii, co nejnižší možnou spotřebu chemikálií a elektrické energie, stejně jako s ohledem na spotřebu servisní vody.

Navrhujeme úpravny vod pro většinu odvětví a širokou škálu technologií pro předúpravy a úpravy vody >>

Zabýváme se úpravnami vod z většiny odvětví a oborů, a to jak ze zdrojů povrchových, tak zdrojů podzemních i zdrojů mořské vody. Nabízíme komplexní řešení pro úpravu vod:

Komplexní řešení pro úpravu vod:

 • Úprava vod pitných
 • Úprava vod technologických a procesních pro potravinářství
 • Úprava vod pro chlazení
 • Úprava vod doplňovacích, tak úprava vratného kondenzátu pro kotelní účely
 • Úprava vod z teplárenských okruhů
 • Úprava vod pro automobilový průmysl
 • Úprava vod pro pivovarnictví
 • Úprava vod pro farmacii
 • Speciální technologie

Nabízíme širokou škálu technologií pro předúpravy vody a úpravy vody speciálními technologiemi:

Technologie předúpravy vody:

 • Čiření
 • Flotace
 • Sedimentace
 • Koagulace
 • Písková filtrace
 • Mechanická filtrace (sítové filtry, rukávy, cartridge, svíčky apod.)
 • Filtrace na aktivním uhlí, či jiných sorpčních materiálech
 • Ultrafiltrace (UF)

Technologie úpravy vody:

 • Filtrace
 • Ultrafiltrace
 • Nanofiltrace
 • Mikrofiltrace
 • Reverzní osmóza
 • EDI, CEDI (elektrodeionezace)
 • Ionexové technologie
 • DEMI linky (katex x anex)
 • Dekarbonizace
 • Změkčení
 • Mixbed filtry
 • Speciální ionexové technologie (odstranění dusičnanů, radioaktivity apod.)

Čistírny odpadních vod

Čistírny průmyslových odpadních vod navrhujeme od předprojektové fáze, až po realizaci a zajištění samotného provozu

V předprojektové fázi zpracují naši odborníci technické a ekonomické varianty možných řešení, včetně stavební náročnosti a investičních i provozních nákladů. Výstupem je návrh základní technologie, která umožňuje separovat znečištěnou látku v koncentrované formě. V samotné projektové fázi umíme zajistit projekt i s vazbou na evropské dotace a zajistit vlastní výběrové řízení dle pravidel dotačních programů. Během realizace je čistírna odpadních vod vystavěna, odzkoušena, včetně zaškolení obsluhy. Čistírny stavíme v duchu moderních trendů a vždy se snažíme o plně automatizovaný provoz s minimalizací spotřeby energie a chemikálií. V případě potřeby nabízíme také mobilní technologie, kdy je zařízení umístěno ve standardních kontejnerech, které je možné využívat na omezenou dobu.

Vše potřebné zařídíme za vás

Nedodáváme však pouze technologické zařízení, ale po uvedení do provozu nabízíme servis pravidelných kontrol, konzultací, dodávkou spotřebních materiálů i případnými opravami. Převezmeme roli provozovatele postavené čistírny odpadních vod a vy se nemusíte o nic starat, nebo pokud budete zařízení provozovat sami, pomůžeme při plnění legislativních požadavků pro provozovatele vodohospodářských objektů.

Projektujeme čistírny odpadních vod z většiny průmyslových oborů >>

 • Čištění vod z povrchových úprav
 • Čištění vod z lakoven
 • Čištění vod z galvanických průmyslů a zpracování kovů
 • Čištění vod ze strojního průmyslu
 • Čištění odpadních vod z chemického a petrochemického průmyslu
 • Čištění vod z automobilového průmyslu
 • Speciální čistírny odpadních vod (brusný průmysl)
 • Čištění odpadních vod ze sanací
 • Čištění odpadních vod z farmaceutického průmyslu
 • Čištění odpadních vod ze zpracování a výroby výbušin
 • Čištění odpadních vod z těžby nerostných surovin
 • Čištění odpadních vod z mlékáren, koželužen, výroby potravin a potravinových doplňků
 • Čištění odpadních vod z pivovarů

Reference

Moderními technologiemi odpovědně hospodaříme s vodními zdroji