CZ | EN

Hydrogeologie, hydrologie a minerální vody

  • Domů
  • Služby
  • Hydrogeologie, hydrologie a minerální vody

Mapujeme a hledáme nové zdroje vody, chráníme jejich zásoby, projektujeme a provádíme vrty podzemních, minerálních i termálních vod, vytváříme matematické modely pro projekty vodohospodářského plánování a jsme odborníci na úřední měření průtoku vody

Poskytujeme široké spektrum služeb zaměřující se na veškeré činnosti související s podpovrchovou vodou a průzkumy geologické stavby území.

Mapujeme zdroje povrchových a podzemních vod, navrhujeme využívání a ochranu jejich zásob

Sledujeme a hodnotíme režimy povrchových a podzemních vod v dílčích i komplexních hydrogeologických strukturách z hlediska jakosti i množství ve vztahu k jejich zatěžování antropogenními vlivy. Pro státní i regionální vodohospodářské plány zpracováváme oceňování zásob podzemní vody, mapujeme zdroje, navrhujeme využívání a ochranu jejich zásob, provádíme bilance a rebilance.

Hledáme nové vodní zdroje

Po stanovení geologických či hydrogeologických podmínek území, předpokládaných omezení vyplývajících z následné ochrany zdroje či majetkoprávních vztahů, zpracujeme projekt prací a realizujeme hydrogeologický průzkum. Stanovíme využitelnou vydatnost zdroje, kvalitu vody a definujeme podmínky pro jímání zdroje včetně nutnosti stanovení ochranných pásem. Výstupem je zpráva o hydrogeologickém průzkumu, která je podkladem pro vydání povolení k nakládání s vodami a možnost následného využití vodního zdroje.

S ohledem na klimatické podmínky se soustředíme na vyhledávání vodních zdrojů v oblastech s nedostatkem pitné vody i mimo evropský kontinent, jako je Etiopie, Moldávie či Gruzie. V těchto regionech má společnost AQUATEST a.s. bohaté zkušenosti.

Minerální a termální vody v ochranných pásmech přírodních léčivých zdrojů a podzemních vod

Na základě hydrogeologických průzkumů projektujeme a provádíme vrty pro jímání termálních a minerálních vod, vrtů pro využívání podzemních vod pro pitné i průmyslové účely. Pomůžeme vám také s balneologickými studiemi a návrhy využívání ochrany zřídelních struktur nebo vyhledáváním a ověřováním zásob termálních vod v horninách.

Hydrogeologické, jímací, monitorovací vrty na povrchu i v podzemí

Vyznáme se v hydrogeologických průzkumných, jímacích a monitorovacích vrtech, stejně tak jako speciálních vrtech pro tepelná čerpadla, odplyňovacích vrtech na skládkách, nebo celé řadě vrtů prováděných v podzemních dílech od odvodňovacích po ventingové vrty. Provádíme a vyhodnocujeme také krátkodobé i dlouhodobé čerpací zkoušky a slug testy. Zajišťujeme vaše projekty od dohledu nad prováděním vrtných prací a vedení dokumentace po přebírky a komplexní vyhodnocení výsledků.

Provádíme inženýrskogeologické průzkumy

Pro potřeby investičních projektů provádíme inženýrskogeologické a hydrogeologické průzkumy na základě kterých zpracujeme studii geologických, geotechnických a hydrologických poměrů území pro následnou výstavbu budov, liniových či podzemních staveb. Z existujících geologických dat provádíme také kritické rešerše pro výběr lokality na umístění hlubinného úložiště radioaktivních odpadů.

V rámci našich hydrologických a hydrogeologických služeb zajišťujeme úřední měření, matematické modelování a širokou škálu ekologických služeb

Matematické modelování a GIS

Pro vaše projekty vytváříme matematické modely a mapové přílohy, včetně jedinečných informačních systémů na míru

Vytváříme matematické modely a mapové přílohy pro projekty vodohospodářského plánování, ochranu životního prostředí, včetně biologického hodnocení krajiny. Navrhujeme optimalizaci a ochranu jímání podzemních vod, simulujeme povodňové stavy a jejich prevenci, predikujeme šíření znečištění v horninovém prostředí a návrh jeho efektivního odstranění. Pro vodohospodářské a sanační projekty většího rozsahu vytvoříme informační systémy, které dokumentují všechna geologická, hydrogeologická a hydrochemická data před, v průběhu a po vlastním sanačním zásahu. Naše informační systémy umožňují automatickou transformaci dat v různých syntetických úrovních (GIS), export vybraných dat do matematických modelů ve zvoleném formátu a další funkce, zefektivňující řízení a vyhodnocování sanačních prací.

Úřední měření

Změříme průtok vody v prizmatických profilech i přírodních korytech vody a o výsledku vydáme Doklad o úředním měření

Společnost AQUATEST a.s. je držitelem autorizace k výkonu úředního měření průtoku vody a certifikátu způsobilosti České metrologické společnosti v oboru měření průtoku hydrometrováním. Na tomto základě jsme oprávnění provádět úřední měření průtoku, o jehož výsledku vydáváme Doklad o úředním měření, dokument charakteru veřejné listiny. Služby zajišťujeme v rámci legislativních požadavků zákona č. 254/2001 Sb.

Úřední měření průtoku

Úřední měření slouží ke stanovení či ověření průtoku v daném čase a místě. Měřící skupina společnosti AQUATEST a.s. stanoví průtok s rozšířenou nejistotou do 5 % v prizmatických profilech s volnou hladinou. Naším výstupem je Doklad o úředním měření.

Posoudíme funkčnost způsobilosti měřeného systému

Protokolem o kontrole funkční způsobilosti měřeného systému včetně Dokladu o úředním měření posoudíme, zda měrné systémy otevřených profilů splňují technické a metrologické požadavky na pracovní měřidla průtoku a proteklých objemů. Takto jsou posuzovány odtoky z čistíren odpadních vod, odtoky dešťových vod z průmyslových či logistických areálů.

Týdenní měření – určení objemu odtoku

Měření se provádí v případech bez instalovaného měřidla a slouží jako podklad k určení ročního objemu odtoku vzhledem k platnému povolení k vypouštění odpadních vod. Výstupem je Zpráva ke stanovení objemu odpadních vod, která může být doplněna Dokladem o úředním měření.

Měření průtoků v neprizmatických a přírodních korytech vody

Na základě jiných principů měříme také průtoky vody v neprizmatických, čí přírodních korytech – MF OTT pro, Steam-Pro ADCP či TQ – Tracer. Tyto principy umožňují měřit průtok i za podmínek nevhodných pro hydrometrování, a především měření ADCP je určeno pro měření povodňových stavů. Nejedná se pouze o vhodnou přístrojovou techniku, ale i o další vybavení a zkušenosti s měřením za nestandardních podmínek.

Ekologické služby

Posuzujeme, konzultujeme, bráníme vzniku závažných havárií a spolehnout se na nás můžete i v outsorcingu funkce podnikových ekologů a odpadářů

Provádíme ekologické audity za účelem stanovení ekologických rizik a splnění požadavků platné, případně připravované ekologické legislativy, které vyplývají pro zájemce o koupi podniku, pozemku případně jiné nemovitosti.

Zajistíme oznámení, dokumentaci a posudky pro územní plánování (SEA), investiční záměry a významné koncepce (EIA).

Konzultační podpora při zavádění EMS – ISO 14001, 18001.

Vypracování žádosti, spoluúčast při projednání žádosti s úřady, monitoring a analýzy vlastní akreditované laboratoře při zavedení Integrované prevence a omezování znečištění (IPPC).

Kompletní převzetí činností funkce podnikového ekologa a odpadáře, a to včetně veškeré odpovědnosti.

Hodnocení udržitelné výstavby budov dle vysokých standardů v oblasti navrhování ekologicky šetrných budov, BREEAM (BRE Enviromental Assessment Method)

Rozptylové studie a odborné posudky k znečištění ovzduší, hodnocení vlivů staveb jako zdrojů znečišťování ovzduší a jejich změn na okolní imisní situaci, jako podklad pro hodnocení předpokládaných vlivů plánovaných staveb na obyvatelstvo, popř. ekosystémy.

Základní i podrobné hodnocení rizika ekologické újmy pro posouzení, zda se na provozovatele vztahuje povinnost provést finanční zajištění pro provedení nápravných a preventivních opatření.

Prevence závažných havárií způsobených vybranými nebezpečnými chemickými látkami nebo chemickými přípravky.


Reference

Staráme se o vodní zdroje po celém světě