CZ | EN

Sanační geologie

Chráníme životní prostředí a poskytujeme komplexní sanační služby od počátečního průzkumu znečištění a projektování, po vlastní realizaci, instalaci a provoz sanačních technologií, vyhodnocování a dohled nad jejich prováděním

Řešíme problematiku ochrany životního prostředí a vodního hospodářství odstraňováním negativních vlivů kontaminovaného horninového prostředí, stavebních substancí a podzemní vody. Zajišťujeme komplexní sanační služby od počátečního průzkumu znečištění a projektování, po vlastní realizaci, vyhodnocování a dohledu nad jejich prováděním.

Průzkum kontaminace

Zajistíme komplexní průzkum s určením charakteru, míry a rozsahu kontaminace podzemní vody, zemin, stavebních konstrukcí včetně příslušných rešerší dat, rekognoskace lokality, geodetických měření, vrtných prací, odběru a analýz vzorků ve vlastní akreditované laboratoři. V závěrečné zprávě vyhodnotíme data a navrhneme potřebná opatření.

Realizace sanace

Disponujeme veškerými technickými a technologickými prostředky k zajištění komplexních sanačních prací od projekce přes provádění a vyhodnocování sanace podzemních vod, zemin a stavebních substancí včetně aplikací biologických postupů degradace kontaminace, provádění chemických a fyzikálních metod pro optimalizaci sanace.

Rekultivace

Nabízíme rovněž projektování, realizaci a vyhodnocení rekultivačních prací skládek komunálních a průmyslových odpadů, rekultivaci rybníků přes zajištění odvozu a odstranění sedimentů, po úpravu dna a břehů rekultivovaných rybníků a nádrží.

Supervize sanačních prací

Zajišťujeme kvalifikovanou a nezávislou kontrolu realizace náročných sanačních projektů a rekultivačních prací včetně kontroly účelného vynakládání financí, dodržení kvalitativních parametrů projektů a platné legislativy.

Monitoring znečištění

Naši odborníci zajišťují také dlouhodobý i krátkodobý monitoring znečištění a vyhodnocování kvality podzemních a povrchových vod kontaminovaných lokalit včetně monitoringu přirozených atenuačních procesů.

Řešíme také mimořádné situace, krajně naléhavé stavy a ekologické havárie okamžitým průzkumem znečištění a bezprostředním zajištěním komplexních sanačních služeb


Reference

Chráníme českou krajinu

ZAJIŠTĚNÍ HAVARIJNÍHO STAVU NELEGÁLNÍHO SKLADU NEBEZPEČNÝCH ODPADŮ, STARÉ MĚSTO – Zabezpečení havarijního stavu a hrozby ohrožení jakosti podzemních vod, laboratorní identifikace neznámých kapalin a ekologické odstranění nebezpečných odpadních látek

ODSTRANĚNÍ STARÉ EKOLOGICKÉ ZÁTĚŽE SKLÁDKY ODPADŮ, LAGUNY OSTRAMO – Zabezpečení havarijního stavu, nápravná opatření vedoucí k odstranění jedné z největších ekologických zátěží v České republice , včetně technologií pro čištění extrémně kontaminovaných vod na míru

SANACE PODZEMNÍCH VOD A ZEMIN KONTAMINOVANÝCH ROPNÝMI LÁTKAMI, CHEMOPETROL, LITVÍNOV – Sanace podzemních vod a zemin kontaminovaných ropnými látkami, včetně pilotní sanace metodou chemické oxidace in-situ, v rámci nejrozsáhlejší ekologické zátěže v České republice

SANACE EKOLOGICKÉ ZÁTĚŽE SKATULŮV HLINÍK, FRÝDEK–MÍSTEK – Projektová a legislativní příprava nápravných opatření, následná sanace kontaminované zeminy a znečištěných povrchových i podzemních vod

OPATŘENÍ K NÁPRAVĚ STARÉ EKOLOGICKÉ ZÁTĚŽE, TEVA CZECH INDUSTRIES, OPAVA – Nápravná opatření pro zastavení šíření a odstranění nadlimitního znečištění horninového prostředí a podzemních vod, včetně výstavby dekontaminační stanice na míru

REVITALIZACE VODNÍHO TOKU HODONÍNKA, OBEC KŘTĚNOV – Sanační práce a realizace následných komplexních protipovodňových opatření pro zabezpečení obce Křtěnov při povodních