CZ | EN

Vodní hospodářství

Chráníme a rozvíjíme vodní zdroje, měříme kvalitu vody, využíváme vodu v krajině, projektujeme a realizujeme vodovodní zásobování od studie proveditelnosti až po realizaci včetně rekonstrukcí stávajících systémů, ochráníme také před nepříznivými účinky vod protipovodňovou ochranou a povodňovými plány

Hydrologické práce

Sledujeme režimy povrchových a podzemních vod a stanovíme data využitelná zejména ve vodohospodářské oblasti a v hydrogeologii. Disponujeme potřebným technickým zázemím pro měření průtoků vody v přírodních tocích i umělých kanálech, nebo při povodních. Vyhodnocení naměřených dat zpracujeme způsobem stanovení měrných křivek průtoků pro potřeby hydrologických stanic či měrných profilů, stanovíme hydrologickou bilanci a srážko-odtokové poměry území, zajistíme podklady pro modelování proudění povrchových vod či stanovíme míru odtoku. Na základě dat projektujeme a realizujeme hydrologické a meteorologické stanice využitelné při budování varovných systémů pro protipovodňovou prevenci jak v České republice, tak v zahraničí.

Vodovodní zásobování na míru od studie proveditelnosti až po realizaci včetně rekonstrukce stávajícího

V rámci řešení vodovodního zásobování zpracujeme studii proveditelnosti a projektovou dokumentaci všech úrovní pro návrh odběru, úpravy, akumulace, dopravy a rozvodu vody pro potřeby obyvatelstva, průmyslu a zemědělství. Navrhneme nové nebo rekonstruujeme stávající vodovodní řády a objekty vodárenské soustavy.

Realizujeme využití vody v krajině od malých vodních nádrží po úpravy a revitalizace vodních toků

Poskytujeme široké spektrum zaměřující se na veškeré činnosti související s úpravou vodních děl. Jednotlivá opatření navrhujeme prostřednictvím matematického modelování ustáleného proudění vody v korytech, pasportizace a posouzení kapacity vodních toků, vyhodnotíme hydromorfologické analýzy a navrhneme jednotlivá opatření zaměřená na úpravy nebo revitalizace vodních toků. Zabýváme se návrhem nových vodních nádrží či jejich opravou včetně všech funkčních objektů. Výstupem jsou studie, investiční záměry a projektové dokumentace všech úrovní podrobností včetně vlastní realizace díla.

V rámci realizace díla provádíme odbahnění vodních nádrží a opravy vodních toků, bezpečnostních přelivů, hrází a spodních výpustí. Zpevňujeme břehové hrany koryta záhozem (lomovým kamenem) a vysazujeme břehové porosty. Zabýváme se také problematikou odpadového hospodářství v rámci použití sedimentu na zemědělskou půdu, uložením na povrchu terénu, nebo na skládku odpadů.

Protipovodňová ochrana

Připravujeme studie protipovodňových opatření a projektovou dokumentaci s návrhem technických i přírodě blízkých opatření protipovodňové ochrany. Matematickým modelováním ustáleného proudění vody v korytech pak stanovíme záplavové území a zároveň ověříme účinnost navržených protipovodňových opatření.

Povodňové plány

Pro koordinaci činností v dané lokalitě v době povodňové situace vypracováváme povodňové plány jako základní dokumenty obsahující souhrn organizačních a technických opatření, potřebných k odvrácení nebo zmírnění škod při povodních na životech a majetku občanů, společnosti a životním prostředí.


Reference

Chráníme, využíváme a rozvíjíme vodní zdroje a systémy povodňové prevence