CZ | EN

Výzkum a vývoj

Vyvíjíme inovativní technologická řešení, která pomáhají řešit palčivé problémy udržitelnosti a ochrany životního prostředí. Výsledkem jsou environmentálně šetrné metody s využitím bioprocesů, nanotechnologií a pasivních systémů pro ochranu, revitalizaci a čištění vod, odpadové hospodářství a efektivní recyklaci druhotných surovin

Dlouhodobě realizujeme výzkumné a inovační projekty s využitím nanotechnologií a dalších environmentálně šetrných technologií. Portfoliem řešených úkolů cílíme na inovativní technologická řešení v čistírenských a sanačních oborech, vodním a odpadovém hospodářství. Část výzkumných projektů zaměřujeme také na poznání a vyhodnocení antropogenních vlivů pesticidů ze zemědělské činnosti, které mají negativní vliv na zdroje pitných vod. Výzkumné projekty realizujeme za podpory Technologické agentury České republiky, Ministerstva průmyslu a obchodu a dalších. Výsledkem našich výzkumných projektů jsou užitné vzory, poloprovozní technologické jednotky, ověřené technologie, prototypy, funkční vzory, certifikované metodiky a postupy, specializované mapy s odborným obsahem či odborné publikace.


Nanomateriály a nanotechnologie pro sanaci vod

Zavádíme nové technologie a inovativní sanační postupy s využitím nanotechnologií a nanomateriálů včetně jejich optimalizace do praxe. Jedná se především o technologie založené na aplikaci nanočástic za účelem čištění kontaminovaných podzemních a odpadních vod. V současné době se zaměřujeme na využití mikročástic a modifikovaných nanočástic a na výzkum nových fyzikálních, chemických a biologických postupů čištění kontaminovaného horninového prostředí.

V rámci evropského kontextu jsme vyvinuli, optimalizovali a uvedli metodu reduktivní dehalogenace s využitím nanočástic elementárního železa pro sanaci podzemních vod.

Zavedli jsme metody in-situ chemické oxidace s využitím manganistanu a Fentonova činidla.

Metody reduktivní dehalogenace s využitím elementárního železa a fermentovaného substrátu.

Nabízíme širokou škálu technologií pro předúpravy vody a úpravy vody speciálními technologiemi:

 • AMICO (FP5)
 • Nanotechnologie pro společnost (GAČR)
 • BIOPOLS (EUREKA)
 • BARIÉRY (MPO)
 • ARTEC (MŠMT)
 • NANOBIOWAT (TAČR)
 • NANOREM (FP7)
 • ADIREM (MPO)
Aplikace nanoželeza a mikroželeza pro sanaci podzemních vod

Čistírenské technologie

Výzkum zaměřujeme na biotechnologické postupy v rámci provozovaných čistírenských technologií. Zabýváme se vývojem nosičů biomasy na bázi nanovláken, metodami eliminace toxických a obtížně rozložitelných látek či výzkum a aplikaci biofilmových bioreaktorů. V současné době vyvíjíme a aplikujeme nanovlákenné nosiče biomasy pro zintenzivnění čistění průmyslových a splaškových vod.

První česká aplikace filmového bioreaktoru s fluidním ložem pro čištění průmyslových odpadních vod kontaminovaných kyanidy s dusíkatými organickými látkami, LZD.

Biofilmové reaktory s užitím nanomateriálů pro čištění podzemních a průmyslových odpadních vod kontaminovaným chloraminem, Bochemie.

Výstavba bioreaktoru pro čištění kresolových vod, UNIPETROL.

Uskutečnili jsme:

 • AMICO (FP5)
 • WABIS (EUREKA)
 • CAWAB (EUREKA)
 • BIOPOLS (EUREKA)
 • BIOCAR (TAČR)
 • ARTEC (MŠMT)
 • NANOBIOWAT (TAČR)
 • TECHTOOL (TAČR)
 • SANMOD (MPO)
 • ADIREM (MPO)

 • Realizujeme:

 • AQUAPURO (MPO)
Vývoj inovativních čistírenských postů s využitím nosičů biomasy

Ochrana vodních zdrojů

Výzkumnými aktivitami chráníme a revitalizujeme vodní zdroje. Vyvinuli jsme metodu diagnostiky a revize stavu vodárenských objektů a vrtů, včetně techniky karotážních a hydrokarotážních měření. Zahájili jsme také výzkum nových technologií, metod a činidel pro regeneraci zakolmatovaných vodárenských vrtů. Věnujeme se ochraně pitných vod ohrožených difuzní kontaminací perzistentních mikropolutantů endokrinními distuptory i pesticidy. Aktuálně řešené výzkumné projekty zaměřujeme na čištění podzemních vod znečištěnými pesticidními látkami používanými v zemědělství. Systematicky chráníme zdroje vody před rizikem znečištění pesticidy a jejich metabolity v ochranných pásmech vodních zdrojů formou odzkoušení inovativního monitorovacího systému s užitím pasivních vzorkovačů pro sledování pesticidů a jejich metabolitů pro kontrolu provozní kázně aplikace pesticidů na zemědělskou plochu.

Uskutečnili jsme:

 • REGENERACE (TAČR)
 • REGENERACE 2+ (TAČR)
 • PESTICIDY SANACE (TAČR)
 • NÍZKONÁKLADOVÉ SYSTÉMY ČIŠTĚNÍ VOD (TAČR)
 • SOPOR (TAČR)
Diagnostika podzemních zdrojů pitných vod

Využití přírodních bioremediačních procesů pro čištění vod

Vyvíjíme nízkonákladové pasivní systémy bez využití elektrické energie pro čištění široké škály vod s využitím přírodních bioremediačních procesů. Cílem výzkumu je popis přírodních fyzikálních, chemických, biologických a geochemických procesů vedoucích k čištění vod. Pasivní systémy čištění vod na bází mokřadů slouží jak k přečištění skládkových vod a k čištění důlních vod, tak i pro dočišťování dříve sanovaných lokalit formou podporované bioremediace založené na intenzifikaci a podpoře přírodních degradačních procesů za přítomnosti specifických mikroorganismů, bakterií a hub.

Uskutečnili jsme:

 • GEOCHEM (MPO)
 • ARTEC (MŠMT)
 • REGENERACE (TAČR)
 • SKLAMEM (TAČR)
Pasivní systémy čištění podzemních a důlních vod s využitím mikroorganismů a hub

Stabilizace odpadů

Dlouhodobě realizujeme vývoj nových postupů stabilizace odpadů s obsahem perzistentních toxických látek. Stabilizace je využita jako metoda detoxikace, která umožňuje převést nebezpečné odpady do fyzikálně a chemicky stabilní formy, čímž je umožněna lepší manipulace s odpady, a především zamezen únik škodlivých toxických látek do prostředí. Pro solidifikaci toxických kovů v kalech byla vyvinuta anorganická a organická pojiva, případně jejich kombinace. Laboratorně stanovené receptury stabilizace toxických kovů v kalech budou dále ověřovány na prototypovém modulovém zařízení pro stabilizaci kalů, s cílem stanovit a popsat nových technologický postup.

Stabilizace kalů s obsahem nebezpečných látek, SPOLCHEMIE

Modulové jednotky na čištění odpadních průmyslových vod, MPO

Speciální sanační zařízení, MŽP

Speciální sanační zařízení

Recyklace

V oblasti recyklace jsme vyvinuli technologii recyklace fotovoltaických panelů, která na středoevropském trhu dosud nemá obdobu. Optimalizovaná technologie umožňuje recyklaci obtížně separovaných zbytků FV článků z odpadních fotovoltaických panelů. Laboratorně a poloprovozně jsou odzkoušeny nové postupy separace zájmových prvků, jako je křemík, měď a stříbro. Dále sledujeme možnosti izolace rizikových prvků jako je antimon, baryum, beryllium, bizmut, kadmium, molybden, rtuť, selen, stroncium, thalium, uran, ytrium a jejich sloučeniny do stabilní matrice.

Linka na zpracování elektrošrotu, Rumpold-T (Chráněná dílna)

Zpracování fotovoltaických panelů, Galmet

Zpracování fotovoltaických panelů