CZ | EN

Úspěšně aplikované principy cirkulární ekonomiky v komunální sféře

  • Domů
  • Aktuality
  • Úspěšně aplikované principy cirkulární ekonomiky v komunální sféře

Úspěšně aplikované principy cirkulární ekonomiky v komunální sféře

14. 12. 2018

Společností AQUATEST oceněný projekt obce Kněžice je bezesporu ukázkou dobré praxe a kreativity a zároveň ukazuje, že principy oběhového hospodářství lze úspěšně aplikovat i v komunální sféře

Přeměna odpadů na zdroje

Již druhý ročník soutěže Přeměna odpadů na zdroje Ministerstva průmyslu a obchodu vybíral ze 171 přihlášených projektů, které pracují s druhotnou surovinou a šetří cenné primární zdroje. Cílem soutěže je podpořit využívání recyklovaných odpadů a druhotných surovin, které mohou nahradit primární zdroje již dnes v některých odvětvích z více než 50 %. To je cesta k udržitelnému a hospodárnému nakládání s omezenými zdroji a přiblížení se jak k vizím Evropské unie, tak vizi materiálové soběstačnosti České republiky.  

Zpracování odpadů, náhrada čistírny odpadních vod a kanalizace, vytápění obce, výroba elektřiny i výroba hnojiva, mohou být součástí jedné a velmi komplexní bioplynové stanice 

V kategorii určené pro projekty veřejné správy se stal jedním z vítězných projektů koncept bioplynové stanice obce Kněžice. Bioplynová stanice byla vybudována v rámci realizace rozsáhlejšího projektu Energeticky soběstačná obec, a kromě zpracování biologicky rozložitelných odpadů zajišťuje také vytápění obce, výrobu elektřiny a náhradu čistírny odpadních vod a kanalizace. Výstupem je digestát, tedy tekutý vyfermentovaný kal, který si obec nechala certifikovat jako hnojivo určené pro zemědělskou půdu. Komplexnost tohoto projektu zaujala odbornou porotu soutěže natolik, že jej ocenila třetím místem.

Kromě diplomu a ceny věnované MPO obdržela obec Kněžice, zastoupená v soutěži svým starostou, panem Milanem Kazdou, také voucher na využití špičkových služeb akreditované a certifikované laboratoře AQUATEST v oboru environmentálních analýz včetně vzorkování. „Umístění v soutěži nás samozřejmě těší, je to pro obec nejen ocenění několikaleté systematické práce, ale i nezanedbatelný přínos pro obecní ekonomiku,“ řekl starosta obce pan Kazda. „Pravidelné vzorkování výstupního produktu z bioplynové stanice musíme provádět čtyřikrát do roka a díky ceně získané v soutěži tak ušetříme nemalé prostředky,“ pokračoval pan starosta.

Komplexní akreditované laboratorní služby společnosti AQUATEST

Vlastní realizace a předání ceny proběhne v několika etapách. Tou první byl odběr vzorků digestátu, který obec využívá jako hnojivo na obecní zemědělské půdě. Dosahuje tak nejen úspory průmyslově vyráběných hnojiv, ale zároveň se do půdy vrací cenná organická složka. Odběr provedl autorizovaný pracovník společnosti AQUATEST, která je členem skupiny PURUM KRAFT. Další odběr je naplánovaný na prosinec 2018.

Odběr vzorků digestátu používaného jako hnojivo na obecní zemědělské půdě certifikovaným pracovníkem AQUATESTV navazující části realizace byl proveden odběr vzorků sedimentů ze dna rybníka v katastru obce Osek. Obec má již zpracovaný projekt na revitalizaci této vodní nádrže, v jehož rámci je třeba mimo jiné odtěžit ze dna rybníka velké množství sedimentů. Management obce tak bude postaven před otázku, kam tyto sedimenty uložit. „Pokud vzorkování ukáže, že jednotlivé parametry sedimentů odpovídají příslušným limitům stanoveným vyhláškou č. 257/2009 Sb., budeme je moci využít na zemědělské půdě a vyhneme se uložení na skládku, což bude znamenat další úsporu finančních prostředků,“ řekl starosta Milan Kazda.

Odběr vzorků sedimentu pro revitalizaci vodní nádrže