Člen skupiny
CZ | EN

Sanační geologie

Chráníme životní prostředí a poskytujeme komplexní sanační služby od počátečního průzkumu znečištění a projektování, po vlastní realizaci, instalaci a provoz sanačních technologií, vyhodnocování a dohled nad jejich prováděním

Řešíme problematiku ochrany životního prostředí a vodního hospodářství odstraňováním negativních vlivů kontaminovaného horninového prostředí, stavebních substancí a podzemní vody. Zajišťujeme komplexní sanační služby od počátečního průzkumu znečištění a projektování, po vlastní realizaci, vyhodnocování a dohledu nad jejich prováděním.

Průzkum kontaminace

Zajistíme komplexní průzkum s určením charakteru, míry a rozsahu kontaminace podzemní vody, zemin, stavebních konstrukcí včetně příslušných rešerší dat, rekognoskace lokality, geodetických měření, vrtných prací, odběru a analýz vzorků ve vlastní akreditované laboratoři. V závěrečné zprávě vyhodnotíme data a navrhneme potřebná opatření.

Realizace sanace

Disponujeme veškerými technickými a technologickými prostředky k zajištění komplexních sanačních prací od projekce přes provádění a vyhodnocování sanace podzemních vod, zemin a stavebních substancí včetně aplikací biologických postupů degradace kontaminace, provádění chemických a fyzikálních metod pro optimalizaci sanace.

Rekultivace

Nabízíme rovněž projektování, realizaci a vyhodnocení rekultivačních prací skládek komunálních a průmyslových odpadů, rekultivaci rybníků přes zajištění odvozu a odstranění sedimentů, po úpravu dna a břehů rekultivovaných rybníků a nádrží.

Supervize sanačních prací

Zajišťujeme kvalifikovanou a nezávislou kontrolu realizace náročných sanačních projektů a rekultivačních prací včetně kontroly účelného vynakládání financí, dodržení kvalitativních parametrů projektů a platné legislativy.

Monitoring znečištění

Naši odborníci zajišťují také dlouhodobý i krátkodobý monitoring znečištění a vyhodnocování kvality podzemních a povrchových vod kontaminovaných lokalit včetně monitoringu přirozených atenuačních procesů.

Řešíme také mimořádné situace, krajně naléhavé stavy a ekologické havárie okamžitým průzkumem znečištění a bezprostředním zajištěním komplexních sanačních služeb


Reference

Sanace nelegálního skladu hořlavin, Staré Město – Vyklizení nelegálního skladu a ekologické odstranění nebezpečných odpadů

Sanace podzemních vod a zemin, Chemopetrol, Litvínov – Sanace podzemních vod a zemin kontaminovaných ropnými látkami a anorganickými kontaminanty včetně monitoringu podzemních a povrchových vod

Sanace ekologické škody, Laguny Ostramo – Sanace a následná rekultivace vedoucí k nápravě staré ekologické zátěže skládky odpadů

Sanace podzemních vod, Břeclav – Sanace areálu chemického podniku Fosfa a.s.

Sanace ekologické zátěže, Olomouc– Odstranění kontaminace stavebních konstrukcí, horninového prostředí a podzemních vod v areálu farmaceutické společnosti FARMAK, a.s.

Opatření vedoucí k odstranění krajně naléhavého stavu, Staré Město – Odstranění kontaminovaného horninového prostředí a podzemní vody BTEX a ropnými uhlovodíky v prostoru podzemního úložiště surovin

Sanace kontaminovaných podzemních vod, Uherský Brod – Odstranění kontaminace chlorovanými ethyleny

Sanace horninového prostředí, Nový Jičín – Odstranění kontaminace horninového prostředí a podzemní vody chlorovanými uhlovodíky

Odstranění starých ekologických zátěží po těžbě ropy, CHOPAV, kvartér řeky Moravy

Sanace horninového prostředí vojenských prostor, Kuřívody – Sanace horninového prostředí na cílový limit daný pro koncentrace chlorovaných uhlovodíků

Monitoring podzemních vod, Letiště Líně – Monitorování podzemních vod v prostoru letiště

Supervizní činnost, Letiště Žatec – Supervizní činnost při sanaci staré ekologické zátěže bývalého letiště Žatec a příprava průmyslové zóny TRIANGL

Supervizní dozor, ŠKODA AUTO – Supervizní dozor nad odstraňováním starých ekologických zátěží ve vybraných areálech

Supervizní činnost, Luštěnice – Supervizní činnost na dokončení sanace kontaminovaných podzemních vod ropnými látkami.

Sanace podzemních vod a zemin, Chemopetrol, Litvínov
Sanace ekologické škody, Laguny Ostramo
Sanace nelegálního skladu hořlavin, Staré Město