CZ | EN

Rozbory půdy, kalů, sedimentů a bioodpadů

Nabízíme rozbory půdy, sedimentů, kompostů a odpadů, včetně hodnocení jejich nebezpečných vlastností. Zajistíme analýzy bioodpadů z kompostáren a bioplynových stanic, stejně tak jako provedeme rozbor kalu z čistíren odpadních vod, které jsou určujícím faktorem pro jejich další využití a nakládání s nimi

Rozbory sedimentů, kalů, půdy a bioodpadů jsou určeny stavebním a vodohospodářským firmám, správcům toků a vodních ploch, provozovatelům čistíren odpadních vod, zemědělcům nebo společnostem zabývajícím se nakládáním s odpady.

Naše služby

 • Rozbory zemědělské půdy
  Provádíme rozbory zemědělské půdy, na kterou má být kal uložen, dle Vyhlášky č. 382/2001 Sb.
 • Rozbory kalů pro aplikaci na zemědělskou půdu
  Vyhláška č. 437/2016 Sb. se zabývá vlastnostmi čistírenských kalů a možnostmi jejich uložení na zemědělské půdě. V kalech sledujeme jak agrochemické vlastnosti, tak rizikové látky a mikrobiologické ukazatele.
 • Rozbory sedimentů používaných na zemědělské půdě
  Vyhláška č. 257/2009 Sb. stanovuje podmínky a způsob používání sedimentů na zemědělské půdě, limitní hodnoty rizikových prvků a látek v sedimentu a půdě, na kterou má být použit.
 • Rozbory bioodpadu – kompost, digestát
  Dle výsledků rozborů a porovnání s limity Vyhlášky č. 341/2008 Sb., může být biologicky rozložitelný odpad dále využit (např. na povrch terénu, rekultivace, stabilizovaný bioodpad na skládku).
 • Hodnocení nebezpečných vlastností odpadů dle Vyhlášky č. 94/2016 Sb.
  Zkoušky pro hodnocení nebezpečné vlastnosti HP14 (ekotoxikologické testy), HP15 (analýza vodného výluhu odpadu) a celkové hodnocení nebezpečných vlastností pověřenou osobou speciálně vyškolenou MŽP ČR. Na základě výsledku hodnocení vydá pověřená osoba osvědčení o vyloučení nebezpečných vlastností odpadu.


ROZBOR SEDIMENTŮ Z RYBNÍKŮ A VODNÍCH TOKŮ

Provádíme akreditovaný odběr, analýzu sedimentu, doporučíme, jak s ním dále naložit, a umíme zajistit samotné odbahnění vodního toku

Rekultivujete rybník, nebo část vodního toku a nevíte, kam uložit sediment? Ukážeme vám, že na vytěžené sedimenty není nutné pohlížet jako na odpad. Analýzy sedimentů provádíme pro správce toků a vodních ploch, stavební a vodohospodářské společnosti, a kromě samotného rozboru a doporučení, umíme zajistit také samotné odbahnění rybníků a vodních ploch.

ULOŽENÍ NA ZEMĚDĚLSKÝ PŮDNÍ FOND (ZPF)

Dle Vyhlášky č. 257/2009 Sb.

LABORATORNÍ ROZBORY SEDIMENTU

Pokud sediment dle přílohy č. 1, vyhoví limitům pro půdu, stačí provést pouze tento rozbor.

LABORATORNÍ ROZBORY PŮDY

V případech absence výsledků z agrochemického zkoušení půd (ne starších 6 let) a pokud koncentrace rizikových látek překročí limitní hodnoty v příl. č. 3 Vyhlášky č. 257/2009, je nutné provést také rozbor půdy, na kterou má být sediment uložen.

ULOŽENÍ NA POVRCHU TERÉNU
(mimo ZPF)

Dle Vyhlášky č. 294/2005 Sb. a Novely č. 387/2016 Sb.

LABORATORNÍ ROZBORY SEDIMENTU

V případě, že výsledky z tab. 10.3 nevyhoví v nejvýše třech parametrech, je možno doplnit ekotoxikologické testy dle tabulky 10.2, nebo 10.4. Pokud sediment splní ekotoxikologické testy, lze jej použít na povrchu terénu. Pokud nesplní, stává se odpadem.

ULOŽENÍ NA SKLÁDKU


Pokud výsledky analýz nevyhoví požadavkům Vyhlášek č. 257/2009 Sb., ani 294/2005 Sb., stává se sediment odpadem a je nutné provést další analýzy dle Vyhlášky č. 294/2005 Sb. O nakládání s odpady. Rozbor určí, na jaký typ skládky by se mohl sediment uložit (dle tab. 2.1 s doplněním TOC).

Kontaktujte nás

Potřebujete poradit nebo vložit poptávku?


Vyplňte tento formulář: