CZ | EN

SANACE EKOLOGICKÉ ZÁTĚŽE SKATULŮV HLINÍK, FRÝDEK–MÍSTEK

Sanace kontaminované zeminy a znečištěných povrchových i podzemních vod

Lokalita:
Skatulův Hliník 

Náš přístup: 
Projektová a legislativní příprava nápravných opatření, příprava území, sanace podzemních vod, průběžný monitoring sanačního zásahu včetně doplňkového průzkumu a postsanační monitoring lokality.

Sanace skládky nebezpečného odpadu Skatulův Hliník, která byla jednou z hlavních podmínek pro zahájení výstavby obchvatu města, se v jeho trase chýlí ke konci

V trase obchvatu bylo odtěženo na 70 tisíc tun nebezpečného odpadu, výstavba rozestavěného obchvatu může pokračovat, ale práce na sanaci skládky nekončí. Na skládku o rozloze 4,5 hektaru se v minulosti odkládal průmyslový odpad z tehdejších Válcoven plechu. Původně se v lokalitě těžil hliník a jako cihlářská surovina také sprašované hlíny. Po vytěžení surovin byly vzniklé zemní jímky využívány pro ukládání převážně odpadních dehtů a neutralizačních kalů, což kontaminovalo zeminu a následně docházelo ke znečištění povrchových i podzemních vod. Nápravná opatření silně antropogenně postižené lokality zahájilo v září 2017 Sdružení S–G–A–Skatulův Hliník, tedy sdružení společností SUEZ, Geosan a AQUATEST.

Komplexní opatření pro ochranu zdrojů podzemních vod

Ukládané odpady způsobily znečištění anorganického charakteru podzemní vody, jak v prostoru vlastních skládek, tak v těsné blízkosti po směru proudění podzemní vody. Společnost AQUATEST připravila projektovou a legislativní část nápravných opatření, včetně přípravy území samotného, a sanuje znečištěné podzemní vody společně s průběžným monitoringem sanačního zásahu. Byly realizovány sanační vrty pro čerpání kontaminovaných podzemních vod a čerpaných vod z jímek těžebních výkopů, které jsou čištěné na speciálně navržené dekontaminační stanici. Součástí sanace je také průběžné vzorkování a monitoring kvality těchto vod. Pro intenzifikaci sanace a přehledu o distribuci znečištění podzemích vod byl realizován doplňkový průzkum, který spočíval ve vybudování průzkumných vrtů, které jsou začleněny do kontrolního a monitorovacího systému probíhající sanace.   

Sanační opatření budou pravděpodobně ukončena v roce 2023

Ukončení sanace znečištěných podzemních vod odhaduje společnost AQUATEST v srpnu 2020, na kterou naváže tříletým postsanačním monitoringem. Sdružení S–G–A–Skatulův Hliník také dokončí celkovou rekultivaci lokality, kde by mělo být vysazeno na pět tisíc keřů a přes dva tisíce stromů.

Kontaminované podzemní vody jsou čištěny na speciálně navržené dekontaminační stanici společností AQUATEST a.s.

 Sanace 70 tisíc tun nebezpečného odpadu ze skládky Skatulův Hliník se chýlí ke konci