CZ | EN

SANACE PODZEMNÍCH VOD A ZEMIN KONTAMINOVANÝCH ROPNÝMI LÁTKAMI, CHEMOPETROL, LITVÍNOV

Sanace ekologické zátěže areálu kontaminovaného ropnými látkami, produkty ze zpracování ropy a anorganickými kontaminanty

Lokalita:
Chemopetrol, Litvínov 

Náš přístup: 
Průzkumné práce, projekce výstavby sanačních systémů a drenážních sanačních systémů, včetně provozu  plošné sanace, sanace podzemních vod podpořená pilotní aplikací oxidačního činidla (Fentonova činidla), monitoring znečištění a hydrologický monitoring. 

Sanace podzemních vod a zemin kontaminovaných ropnými látkami v rámci nejrozsáhlejší ekologické zátěže v Česku, včetně monitoringu podzemních a povrchových vod  

Ekologická zátěž v průmyslovém areálu Chemopetrol, dnes spadající pod skupinu UNIPETROL, je považována za jednu z vůbec nejrozsáhlejších v České republice. Odborníci společnosti AQUATEST zajišťují v areálu podniku plošně kontaminovaného ropnými látkami, produkty ze zpracování ropy a anorganickými kontaminanty, rozsáhlé sanační práce již od roku 1995.  

Komplexní havarijní opatření, včetně úspěšné pilotní sanace metodou chemické oxidace in-situ

Od počátku až doposud byla v areálu podniku Chemopetrol realizována řada sanačních a monitorovacích vrtů. V dílčích sublokalitách kontaminačních mraků byly vybudovány drenážní systémy pro zabránění kontaminace ropnými uhlovodíky mimo sanovaný areál a sanace byla také optimalizována odsáváním půdního vzduchu kontaminovaným těkavými složkami ropných látek. V průběhu realizace byla hydraulická sanace kontaminovaného horninového prostředí podpořena zásakem Fentonova činidla a peroxodisíranu sodného. Před zahájením aplikace metody chemické oxidace in-situ (ISCO), byl proveden laboratorní pokus na vzorku kontaminované zeminy a podzemní vody. Tyto poznatky byly formou pilotního pokusu na vybrané části kontaminačního mraku, přeneseny do reálného prostředí. Po vyhodnocení výsledků byla tato metoda s úspěchem aplikována ve velkém plošném rozsahu několika kontaminačních mraků o rozloze několika kilometrů čtverečních. Koncentrace ropných uhlovodíků byly sníženy až o dva řády a v celkové bilanci tak bylo odstraněno několik desítek tun škodlivin, které byly díky aplikaci chemických činidel rozloženy na látky nepoškozující životní prostředí.   

Detailní určení směru proudění podzemní vody pro precizní výsledky

Sanace v průmyslovém areálu byla ztížena složitými geologickými poměry, především výraznou heterogenitou antropogenních navážek a v půdě ukrytých betonových konstrukcí, starých základů, kanalizací nebo koryty historických vodních toků a nádrží. Pro detailní určení směru proudění podzemní vody, a tedy migrace kontaminantu v rámci areálu i mimo něj, používáme v takto komplikovaných terénech detailní karotážní měření spojené se stopovacími zkouškami. Měřením elektrického odporu za současné aplikace stopovačů (ionty, barviva), jsme získali detailní přehled o migraci znečištění v prostoru plně funkčního kolejiště a stáčiště produktů, kde je možnost jiného průzkumu včetně detailních vrtných prací logisticky nerealizovatelná. Kontaminace podzemních vod ropnými látkami na počátku sanace dosahovala meze rozpustnosti ropných látek v podzemní vodě, včetně jejich přítomnosti na hladině podzemní vody. Dnes se kontaminace ve velké části areálu pohybuje nikoli na úrovni stovek miligramů na litr, ale v úrovni desítek až jednotek miligramů na litr, bez fáze ropných látek na hladině podzemní vody.

Sanační práce bez narušení chodu společnosti

Specifickým rysem je umístění sanačních technologií přímo do prostor průmyslového areálu. Veškerý sanační zásah probíhá za plného provozu společnosti, z toho plynou neustálé povinnosti dodržování přísných bezpečnostních opatření v areálu jak pro zaměstnance AQUATEST a.s., tak i pro všechny zaměstnance subdodavatelů i pro provoz techniky a sanační technologie. Pohyb pracovníků je možný pouze ve speciálních antistatických oblecích v nehořlavém provedení. Periodicky každý den je potřeba vyřizovat pracovní povolení pro pobyt v dané části provozu a případně výkopové povolení, použití techniky a sanační technologie je omezeno z větší části na nevýbušné provedení.

Budoucnost nápravných opatření

Do roku 2020 bylo ekologicky odstraněno na téměř 9 000 tun kontaminovaných látek. Průběžně předáváme do užívání vysanované a již bezpečné části areálu a nadále se věnujeme sanaci několika problematických částí závodu a postsanačním monitoringům. Současně podporujeme myšlenku, aby byl areál předán nabyvateli ve stavu, který obsahuje jen menší reziduální znečištění. To je zachytáváno provozem drénů uvnitř i na hranicích areálu tak, že průmyslovou oblast opouští voda odpovídající požadavkům provedené analýzy rizik. Sanační práce předpokládáme do roku 2023, které budou pokračovat na minoritní části kontaminačních mraků včetně provozu drénů, čerpání kontaminované vody, monitoringu kvality podzemní vody a lokální odtěžbou kontaminovaných zemin.

Ekologická zátěž je v průmyslovém areálu Chemopetrol považována za jednu z vůbec nejrozsáhlejších v České republice


Společnost AQUATEST v lokalitě od roku 1995 zajišťuje sanaci podzemních vod a zemin kontaminovaných ropnými látkami, včetně pilotní sanace metodou chemické oxidace in-situ